תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק מ

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב ביום ירחא קדמאה, בחד לירחא, תקים, ית משכנא משכן זמנא.  ג ותשווי תמן, ית ארונא דסהדותא; ותטיל על ארונא, ית פרוכתא.  ד ותעיל, ית פתורא, ותסדר, ית סדריה; ותעיל, ית מנרתא, ותדליק, ית בוצינהא.  ה ותיתין ית מדבחא דדהבא, לקטורת בוסמיא, קודם, ארונא דסהדותא; ותשווי ית פרסא דתרעא, למשכנא.  ו ותיתין, ית מדבחא דעלתא, קודם, תרע משכנא משכן זמנא.  ז ותיתין, ית כיורא, בין משכן זמנא, ובין מדבחא; ותיתין תמן, מיא.  ח ותשווי ית דרתא, סחור סחור; ותיתין, ית פרסא דתרע דרתא.  ט ותיסב ית משחא דרבותא, ותרבי ית משכנא וית כל דביה; ותקדיש יתיה וית כל מנוהי, ויהי קודשא.  י ותרבי ית מדבחא דעלתא, וית כל מנוהי; ותקדיש, ית מדבחא, ויהי מדבחא, קודש קודשין.  יא ותרבי ית כיורא, וית בסיסיה; ותקדיש, יתיה.  יב ותקריב ית אהרון וית בנוהי, לתרע משכן זמנא; ותסחי יתהון, במיא.  יג ותלביש, ית אהרון, ית, לבושי קודשא; ותרבי יתיה ותקדיש יתיה, וישמיש קודמיי.  יד וית בנוהי, תקריב; ותלביש יתהון, כיתונין.  טו ותרבי יתהון, כמא דרביתא ית אבוהון, וישמשון, קודמיי; ותהי למהוי להון רבותהון, לכהונת עלם--לדריהון.  טז ועבד, משה:  ככול דפקיד ה', יתיה--כין עבד.  {ס}

יז והוה בירחא קדמאה, בשתא תנייתא--בחד לירחא:  איתקם, משכנא.  יח ואקים משה ית משכנא, ויהב ית סמכוהי, ושווי ית דפוהי, ויהב ית עברוהי; ואקים, ית עמודוהי.  יט ופרס ית פרסא, על משכנא, ושווי ית חופאה דמשכנא עלוהי, מלעילא--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

כ ונסיב ויהב ית סהדותא, בארונא, ושווי ית אריחיא, על ארונא; ויהב ית כפורתא על ארונא, מלעילא.  כא ואעיל ית ארונא, למשכנא, ושווי ית פרוכתא דפרסא, ואטיל על ארונא דסהדותא--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

כב ויהב ית פתורא במשכן זמנא, על שידא דמשכנא ציפונא, מברא, לפרוכתא.  כג וסדר עלוהי סדרין דלחים, קודם ה'--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

כד ושווי ית מנרתא במשכן זמנא, לוקביל פתורא, על שידא דמשכנא, דרומא.  כה ואדליק בוציניא, קודם ה'--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

כו ושווי ית מדבחא דדהבא, במשכן זמנא, קודם, פרוכתא.  כז ואקטר עלוהי, קטורת בוסמין--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

כח ושווי ית פרסא דתרעא, למשכנא.  כט וית, מדבחא דעלתא, שווי, בתרע משכנא משכן זמנא; ואסיק עלוהי, ית עלתא וית מנחתא--כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

ל ושווי, ית כיורא, בין משכן זמנא, ובין מדבחא; ויהב תמן מיא, לקידוש.  לא ומקדשין מיניה, משה ואהרון ובנוהי, ית ידיהון, וית רגליהון.  לב במיעלהון למשכן זמנא, ובמקרבהון למדבחא--מקדשין:  כמא דפקיד ה', ית משה.  {ס}

לג ואקים ית דרתא, סחור סחור למשכנא ולמדבחא, ויהב, ית פרסא דתרע דרתא; ושיצי משה, ית עבידתא.  {פ}

לד וחפא עננא, ית משכן זמנא; ויקרא דה', אתמלי ית משכנא.  לה ולא יכיל משה, למיעל למשכן זמנא--ארי שרא עלוהי, עננא; ויקרא דה', אתמלי ית משכנא.  לו ובאסתלקות עננא מעילווי משכנא, נטלין בני ישראל, בכול, מטלניהון.  לז ואם לא מסתלק, עננא--ולא נטלין, עד יום אסתלקותיה.  לח ארי ענן יקרא דה' על משכנא, ביממא, וחיזו אישתא, הוי בליליא ביה--לעיני כל בית ישראל, בכל מטלניהון.  {ש}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ